Ιβάν εναντίον Δαυίδ: Μετά τη "Σουρωτή" έρχεται σκληρή μάχη για τη "Δουμπιά"! | piperata.gr Skip to main content

Ιβάν εναντίον Δαυίδ: Μετά τη "Σουρωτή" έρχεται σκληρή μάχη για τη "Δουμπιά"!

Σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πηγές του PIPERATA.GR, τριάμισι χρόνια μετά τη «μάχη της Σουρωτής», ο Δαυίδ της Coca Cola 3E και ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται να διασταυρώσουν ξανά τα «ξίφη» τους για τον έλεγχο μιας άλλης βορειοελλαδίτικης εταιρείας, που ακούει στο brand name "Δουμπιά".

Γράφει ο Πάρις Κουρτζίδης

Η εταιρεία «Δουμπιά», η οποία ανήκει στην εταιρεία «Μαλαματίνα», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει βγει προς πώληση, κι εκτός από τους δύο προαναφερθέντες διεκδικητές, ζωηρό ενδιαφέρον εκδηλώνουν και η εταιρεία «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» της οικογένειας Σαράντη, αλλά και ένα fund από Κύπρο. Το αν και πόσοι ενδιαφερόμενοι θα φθάσουν στο τέλος του νήματος, μένει να φανεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και σίγουρα το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη πραγματοποιείται due diligence από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Το βαρίδι της "Μαλαματίνας"

Ποια είναι όμως η Δουμπιά; Για την Μαλαματίνα, αποτελεί βαρίδι και όχι πετράδι του στέμματος. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν άλλες πηγές η Μαλαματίνα χρηματοδοτεί τη θυγατρική της Δουμπιά με τουλάχιστον 400.000 ευρώ ετησίως για να παραμείνει στη ζωή. Κεφάλαια τα οποία λείπουν από τη μητρική, η οποία με τη σειρά της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της Δουμπιά, για τη χρήση του 2018, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 289.352,20 ευρώ, έναντι 233.476,12 ευρώ το 2017, ενώ εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους 494.869,88 ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 650.042,09 ευρώ.

Ο ορκωτός λογιστής

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δουμπιά επισημαίνονται και από τον ορκωτό λογιστή, ο οποίος εφιστά την προσοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας. Ωστόσο, υπάρχουν συνθήκες που υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας, σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 11,935 εκατ. ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Τα ίδια κεφάλαια

Επίσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης όπως αναφέρεται στην Έκθεση διαχείρισης του ∆Σ, η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την εξασφάλιση επαρκούς αναχρηματοδότησης και μικρής χρηματοδότησης για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, καθώς και τον εξορθολογισμό των δαπανών λειτουργίας της που θα εξασφαλίζει την μακρόχρονη βιωσιμότητα και λειτουργία της.

Επιπλέον, ο ορκωτός λογιστής εφιστά την προσοχή και στη σημείωση 18 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι ο λογαριασμός «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσού 122.714,84 ευρώ αφορά τόκους προς διαγραφή, υπό την αίρεση της ορθής τήρησης των βασικών όρων ρύθμισης υφιστάμενων οφειλών (M.O.U.).Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.