ΙΚΥ: Υποτροφία για φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη | piperata.gr Skip to main content

ΙΚΥ: Υποτροφία για φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει τη χορήγηση μίας υποτροφίας στο εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού (Πανεπιστήμια) ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), για βασικές σπουδές στο εσωτερικό, οι οποίοι:

α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και

β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2020. Οι υποψήφιοι, πριν προβούν στην υποβολή της αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την παρακάτω Προκήρυξη.

Για την απονομή της υποτροφίας πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή.

2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος.

3. Καταγωγή: οι αιτούντες να προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία).

Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δεν θα υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του υποψηφίου. Ως εξαρτώμενα μέλη νοούνται τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή, εφόσον: -είναι ανήλικα ή -είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή -είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Επίσης, ως εξαρτώμενα μέλη νοούνται τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% .

5. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».

6. Φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια -Τ.Ε.Ι.)

7. Να μην είναι πτυχιούχοι άλλου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: foititikanea.grAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.